W skrócie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski Dekretem z dnia 10 X 1990.
Działamy na terenie całej Polski w sposób zorganizowany, stały i trwały, podejmując określone zadania i działania, tak w Kościele (parafii), jak i w świecie (środowisku). KSM zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza tych, którzy należą do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów katolickich.

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, które ma objąć całego człowieka, jego osobowość, tzn. sferę ducha, intelektu,
charakteru, uczuć, itd.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jako organizacja katolicka ma za zadanie w specyficzny dla siebie sposób przemieniać ten świat, swoje środowisko życia
duchem ewangelicznym – ma budować Królestwo Boże. Pociąga to za sobą konieczność wychodzenia do świata.

Cele i zadania KSM

Przemiana siebie i otoczenia w oparciu o wartości chrześcijańskie, szerzenie społecznej nauki Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie, organizowanie życia młodzieżowego, kształtowanie postawy patriotycznej, nawiązywanie kontaktów z zagranicą poprzez:

 • koncerty,
 • festyny,
 • zabawy,
 • przedstawienia,
 • przeglądy,
 • wycieczki.

Jak działamy w diecezji

Od 7 marca 1994 roku KSM istnieje również w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, a od dnia 22 lipca 1994 roku posiada osobowość prawną cywilną.
Do swoich osiągnięć możemy zaliczyć m. in.:

 • Ogólnopolska Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Narkomanii Dlaczego STOP narkotykom,
 • powołanie i prowadzenie Ogólnopolskiej Szkoły Językowej KSM eMKa,
 • organizujemy szkolenia: dziennikarskie, dyplomatyczne, dla liderów, na wychowawców kolonijnych,
 • coroczną AKCJĘ LATO: rekolekcje i szkolenia w Tatrach, Sudetach, spływy kajakowe,
 • organizujemy wykłady, prelekcje, sympozja,
 • zakładanie klubów młodzieżowych, w których odbywają się: koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawienia,
 • zabawy i dyskoteki, m.in. Klub KSM Arka w Zielonej Górze,
 • organizujemy spotkania modlitewne,
 • prowadzimy różnego rodzaju szkolenia.

Wszystkich studentów z Zielonej Góry zapraszamy na spotkania Koła Akademickiego – Koło Akademickie KSM przy UZ

Zobacz także

EKOMAIKA.PL

Projekt Ekologicznej Agencji Informacyjnej “Ekomaika.pl” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy dotacji nr 1592/2020/Wn50/EE-ee/D.

 1. Celem głównym projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Cele szczegółowe:
  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  • Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
  • Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.